Black Ribbon
 

ประวัติโรงเรียนสารคามพิทยาคม

                   โรงเรียนสารคามพิทยาคม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เดิมเปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ กรมสามัญศึกษาได้อนุญาตให้เปิดสอนแบบสหศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย ปัจจุบันโรงเรียนสารคามพิทยาคม ตั้งอยู่ที่ถนน นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ทั้งหมด ๓๖ ไร่ ๒ งาน

กำเนิดโรงเรียน

           201199 36546  โรงเรียนสารคามพิทยาคมได้รับการก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๙ มีชื่อว่า “โรงเรียนสารวิทยาวิบูลย์” ซึ่งต้องอาศัยศาลาการเปรียญของวัด     โพธิ์ศรีธาราม เป็นที่เรียน รับเฉพาะนักเรียนชาย มีพระภิกษุเป็นครูสอน มีฐานะเป็นโรงเรียนประจำอำเภออุทัยสารคาม (อำเภอเมืองในปัจจุบัน)

               ในปี พ.ศ. ๒๔๕๖ อำเภออุทัยสารคาม ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัด เรียกว่าจังหวัดมหาสารคาม มหาอำมาตย์มนตรีหม่อมเจ้า         นพมาศ ซึ่งเป็นข้าหลวงประจำจังหวัดมหาสารคาม จึงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ให้เหมาะสมว่า “โรงเรียนสารคามวิทยาคม” มีนายชื่น วานิชกะ (ต่อ   มาเป็นขุนวานิช ศึกษากร) เป็นครูใหญ่ และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสารคามพิทยาคม” เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๖ (จึง      ถือว่าวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงเรียน) และถือว่าเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดมหาสารคามตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

            ในปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ทางราชการเห็นว่าโรงเรียนมีนักเรียนมาก สถานที่ค่อนข้างจะคับแคบ จึงได้ดัดแปลงศาลากลางหลังเก่า ที่ตั้งอยู่ริมหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (ขณะนั้นเรียกว่าอำเภอตลาด) ให้เป็นสถานศึกษาของโรงเรียนสารคามพิทยาคม แต่เมื่อนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงต้องย้ายสถานที่เรียนหลายแห่ง จนในที่สุดได้บริเวณสถานที่ปัจจุบันเป็นที่ตั้ง ภายหลังโรงเรียนมีอาคารเรียนเป็นเอกเทศ และเป็นอาคารเรียนถาวร โรงเรียนจึงได้มีการขยายชั้นเรียน จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่าง ๆ คือ

              ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ ได้เข้าโครงการ ค.ม.ช. ( โครงการโรงเรียนมัธยมชนบท) พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้เข้าโครงการ ค.ม.ภ. (โครงการโรงเรียนมัธยมภูมิภาค) หลักสูตร ค.ม.ส. (โครงการมัธยมแบบผสม)

              ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ เขตการศึกษา ๑๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๓๓ ในปีพ.ศ. ๒๕๓๗ เข้าโครงการส่งเสริมความสามารถ ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (โครงการ สคว.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตการศึกษา ๑๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ เข้าโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (โครงการ สควค.) ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ เป็นสื่อ (MEP) โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๗

              ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (EP) ระดับช่วงชั้นที่ ๔ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ห้อง

              ปีการศึกษา๒๕๕๐ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของ สสวท. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีการศึกษา๒๕๕๒ โรงเรียนได้ดำเนินการโครงการเข้าโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (โครงการ สคว.) ระดับช่วงชั้นที่ ๓

Facebook Fanpage

 
Copyright © 2017 โรงเรียนสารคามพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ออกแบบเละพัฒนาโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการศื่อสาร (ICT). All Right Reserved.
Powered By Joomla Perfect